Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Proslov k velvyslancům islámských zemí

Proslov k velvyslancům islámských zemí

Pražský arcibiskup Dominik Duka OP byl 7. dubna 2011 hostem na slavnostním obědě s velvyslanci islámských zemí, které mají u nás své zastoupení. Role hostitelky se ujala indonéská velvyslankyně Emeria Siregar a oběda se zúčastnil také apoštolský nuncius Diego Causero. Pražský arcibiskup ve svém proslovu představil pohled církve na islám a apeloval na to, aby se islámské země distancovaly od fundamentalistických projevů náboženského násilí a pronásledování křesťanů.

12. dubna 2011
Přednášky / Proslovy

Vaše Excelence, paní velvyslankyně Republiky Indonésie, Vaše Excelence, pane Apoštolský nuncie, Vaše Excelence velvyslanci a velvyslankyně, členové Organizace islámských zemí v České republice,

především bych rád vyjádřil srdečné pozdravy každému z Vás přítomných zde na indonéském velvyslanectví. Jako inspiraci pro náš dnešní dialog dovolte, abych vám ocitoval dokument Druhého vatikánského koncilu - třetí odstavec z Deklarace o poměru katolické církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra Aetate:

 „Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a svrchovanému, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jej jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny k tomu, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi."

Tato slova dokumentu II. vatikánského koncilu ukazují, že urážka víry způsobená islamu, je také urážkou víry nás křesťanů. Opravdu naléhavě prosím, aby za takovéto projevy nebyli pronásledováni nevinní lidé, křesťané, kteří se těchto urážek nedopustili. V rámci moderní společnosti je spíše zapotřebí, aby islámské státy usilovaly o prosazování úcty monoteistické víry ve světě legální cestou a na druhé straně, aby se distancovaly od projevů náboženské nenávisti.

Na závěr svého pozdravu bych rád vyjádřil své poděkování Její Excelenci paní Emerii Siregar za pozvání jakožto představitele římskokatolické církve v České republice a vám všem za příležitost setkat se s vámi, představiteli Organizace islámských zemí a za plodnou výměnu stanovisek v atmosféře vzájemného respektu.

Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský