Dominik kardinál Duka OP 
arcibiskup pražský

Poděkování předsedům církevního soudu

Poděkování předsedům církevního soudu

P. prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc. O.Præm a Jeho Milost ThDr. Jiří Svoboda, JC.D., sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta obdrželi 28. srpna Medaili svatého Jana Nepomuckého od kardinála Dominika Duky OP. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly, obdržel od pana kardinála Medaili svatého Víta.

30. srpna 2019
Arcibiskup v médiích

 

Při společném obědě vyjádřil kardinál Dominik Duka vděčnost za mnohaletou službu, kterou církvi a hledání spravedlnosti věnoval prof. Antonín Hrdina jako soudní vikář a předseda Metropolitního církevního soudu, i za jeho publikační činnost. Nemenšího díku se dostalo i jeho předchůdci v této funkci, ThDr. Jiřímu Svobodovi, autoru významné práce při přípravě komentáře ke Kodexu kanonického práva. Pan kardinál poděkoval i děkanovi Ondřeji Pávkovi za jeho službu katedrálního faráře, kterou vykonával spolu s prací u Metropolitního církevního soudu, i za odvahu pokračovat v práci svých dvou předchůdců, kteří tento soud vedli po listopadu 1989.

Církevní soudy rozhodují: 

 

  • právní záležitosti, které se týkají věcí duchovních a věcí s nimi spojených (sporné řízení),
  • ve věcech porušování církevních zákonů (trestní řízení),
  • spory vzniklé na základě výkonu správní moci (správní řízení).
     

Církevní soudy se řídí kanonickým právem obsahujícím normy práva božského (tyto normy ovšem obsahuje, byť je takto neoznačuje, i sekulární zákonodárství, jedná se typicky např. o ochranu života a zdraví, lidské důstojnosti)  a práva církevního. Úkolem kanonického práva je udržení pořádku v životě a činnosti církve a nasměrování jednotlivců i celé církve na věčnou spásu. Normy kanonického práva upravují hierarchické uspořádání církve, předpoklady a podmínky pro udělování svátostí, práva a povinnosti jednotlivých katolických křesťanů a způsob řešení sporů v církvi. 

Stanislav Zeman