Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

K narozeninám prof. Petra Piťhy

V neděli 26. března tohoto roku oslavil své 85. narozeniny prof. R. D. Petr Piťha, emeritní probošt kapituly Všech Svatých na Pražském hradě, který se zapsal, můžeme říci v duchu rodiny Piťhů, do dějin této země a v jeho osobním případě zůstane v paměti jako účastník zápasu o návrat svobody z marasmu rudé totality, ale také o vnitřní obrodu a vykročení církve, jejímž byl nejenom členem, ale také knězem v ilegalitě.

31. března 2023
Články

Kněžské svěcení přijal od biskupa v holandském městě Bredě a do presbyteria této diecéze patří doposud. Vděčíme mu za ideový základ desetiletí duchovní obnovy národa, ekumenické aktivity podzemích církevních grémií. Toto desetiletí bylo přípravou na milénium mučednické smrti pražského biskupa sv. Vojtěcha. Startem pro toto desetiletí byla velehradská pouť v roce 1985, čili zde také je možné hovořit o propojení těchto iniciativ s iniciativou Charty 77. Díky Bohu sv. Vojtěch a čeští patroni silou svých přímluv urychlili celý proces a 17. listopadem se svatořečením sv. Anežky otevřela nová perspektiva jak pro národ, aby mohl žít ve svobodném a suverénním státě, tak pro všechny křesťany, ale i pro římskokatolickou církev, jejímž knězem a duchovním rádcem mnoha disidentů náš jubilant byl.

Tato nová situace způsobila, že bylo zapotřebí realizovat plán duchovní obnovy v širším měřítku, ale také ho rozšířit o personální, administrativní a ekonomickou stránku. To také způsobilo, že prof. Piťha se stal de facto třetím ministrem školství, autorem školské reformy pro národní školu a tento projekt sloužil po mnohá léta spoustě ředitelů a ředitelkám škol při koncipování školských vzdělávacích programů. Oslavenec je autorem řady publikací, knih, brožur, letáků, ale také i přednášejícím na řadě konferencí pedagogů, duchovních i mladé generace. 33 let svobody není jen dobou radostnou, ale i velmi složitou, poznamenanou i neúspěchy, rezignací i odporem. Statečnost i moudrost působily, aby se stal i kritikem fenoménů, které ohrožují jak občanskou společnost, tak i církevní společenství. Mnohdy zaujal profetický postoj, který nadsázkou i silnou emocionalitou nejenom oslovuje, ale především protivníky burcuje k odporu. I v této bouři času zůstal realistou, kdy spolu s děkanem kapituly provedli generální opravu kostela, či královské kaple Všech Svatých, kapitulního chrámu založeného Přemyslem Otakarem II. a nově přebudovaného Karlem IV., otcem vlasti. Tento projekt získal i uznání architektonické obce a dostal cenu.

Přeji našemu jubilantovi Boží požehnání, potřebné zdraví, odvahu i elán a vyjadřuji i osobní poděkování za řadu dobrých rad, upozornění, jako i za redaktorskou práci řady textů i promluv.

Dominik kardinál Duka OP

emeritní arcibiskup pražský