Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Modlitba za vlast u sv. Václava v chrámu sv. Petra v Římě

V neděli 19. února poté, co kardinál Dominik Duka spolu s dalšími nově jmenovanými kardinály sloužil s papežem Benediktem XVI. mši svatou v bazilice sv. Petra, pomodlil se ve svatopetrské bazilice s přítomnými poutníky u národního oltáře sv. Václava.

22. února 2012
Dokumenty

Bože, Otče všemohoucí,

chci ti u oltáře sv. knížete Václava

v prvním z chrámů Kristovy církve

poděkovat za všechna dobrodiní,

jež jsi prokázal mé vlasti a mému národu,

a prosit, abys nás i nadále chránil.

Děkuji ti za dar víry podaný nám v naší řeči

a prosím, abychom na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje

pochopili svou roli mezi evropskými národy.

Děkuji ti za svatého Václava,

který je pro nás příkladem spravedlnosti vládce,

a prosím, abychom se uměli jako on sklonit

před tvou svrchovaností.

Děkuji ti za prvomučednici naší krve, sv. Ludmilu,

která je vzorem vychovatelky,

a prosím, aby naši pedagogové vychovali

mravnou a vzdělanou mládež.

Děkuji za sv. Vojtěcha, mého předchůdce

na pražském biskupském stolci,

a prosím, aby naši biskupové

statečně hájili mravnost ve společnosti.

Děkuji ti za sv. sestru Anežku

a prosím, abychom vždy nalezli cestu ke smíru

a pečovali o slabé jako ona.

Děkuji ti za sv. Zdislavu, věrnou manželku a moudrou matku

a prosím, abychom z našich rodin

vytvořili šťastné domovy a místa,

kde vládne tvůj zákon přinášející radost a mír.

Děkuji za svatého Jana Nepomuka, znalce zákonů

a prosím, aby se stal vzorem pro soudce a právníky,

abychom se nesesmekali do bezzákonného zmatku.

Děkuji ti za statečnost mučedníků nedávné doby totalit

a prosím, abychom jejich památku ctili poctivostí

života a vzájemnou úctou mezi lidmi.

Ty, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, jsi  jediným Pánem dějin

a patří ti všechen čas i všichni lidé.

Nedej nám sejít z cesty Pravdy a Života,

kterou  nám otevřel tvůj Syn a kterou nás vede tvůj svatý Duch.

Požehnej naši zem, našim občanům, našim hostům i mně,

který zde stojím, abych tebe chválil a jim sloužil.

Amen. Otče náš, …