Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Homilie pro všesokolský slet

Homilie pro všesokolský slet

V rámci hlavního týdne oslav 150 let Sokola slavil 1. července 2012 pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou pro účastníky sletu. Dopoledne se od 10.00 hodin rovněž zúčastnil Sletového průvodu Prahou.

3. července 2012
Kázání

Sestry a bratři,

150 let tělovýchovné organizace Sokol je úctyhodná doba, která vypovídá mnohé o životě cirka sedmi generací, o poměrech ve společnosti, i osudech státního útvaru, ve kterém Sokol působil a působí. Zákaz činnosti, persekuce, popravy a věznění, to jsou také dějiny Sokola. Vždy, když chyběla na veřejnosti přítomnost vašeho stejnokroje, byl to signál, že v naší vlasti není dobře, že byla oloupena o svobodu a suverenitu.

Jsem rád, že jsem vás mohl uvítat v naší katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abych spolu s vámi, bratři a sestry, z domova i z daleké ciziny, společně vyznal velikost lidského údělu, velikost člověka, bytosti, která je určena, jak jsme slyšeli z knihy Moudrosti, k nesmrtelnému životu. Evangelní úryvek o vzkříšení dcery Jairovy nám říká, že ani smrt nezadusí život, čistý a krásný, život v lásce rodiny a společnosti. Stejně tak ani zloba nacismu a komunismu nezlomila a neusmrtila vaši víru v hodnoty a ideály, které jsou vlastní naší západní civilizaci, dědičce izraelského a antického odkazu, jak o ní krásně zpívá básník, spisovatel a statečný voják Antoine de Saint Exupéry. Tato civilizace vidí člověka v jeho plné dimenzi lidství vyjádřené diktem: „Mens sana in corpore sano.“, což váš zakladatel dr. Tyrš přeložil: „V zdravém těle zdravý duch.“ Síť vybudovaných sokoloven v našich vsích a městech svědčila a svědčí o zájmu nejen o tělesnou kulturu, ale také o výchovu a morální formování svobodného, zodpovědného člověka, kterého se tolik bály moderní otrokářské režimy. Bály se právem. Váš demokratický přístup otevírá dveře všem občanům a formuje z nich opory svobodné a demokratické společnosti s nezlomnou vírou ve smysluplnost hodnot, na kterých byla vybudována tato katedrála a náš stát. Vaše slety, především ty v roce 1938 a 1948 jsou výmluvným svědectvím o opravdovosti vašich zásad a principů.

Myslím, že velmi dobře rozumíte slovům apoštola Pavla a běželi jste svůj závod naplno, nejen dodržováním předpisů „fair play“, ale vždy s vírou ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství. Vaše sestry i bratři tvořili vždy páteř prvního, druhého, ale i třetího odboje.

Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct „Ne“ lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití.  Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti.

Včera jsme si připomenuli zrození naší armády, svobodného státu v roce 1918 ve francouzské obci Darney. Slova přísahy začínala: „Přísaháme na vše, co je nám svaté…“ Tím bylo možné, aby se k této přísaze přihlásili všichni bez rozdílu.

Přísahejme v duchu našich předků věrnost Tomu, který je, přísahejme Ježíši Kristu, že jeho jediný zákon lásky k Bohu a člověku, který se prokazuje tím nejvyšším demokratickým principem: „Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili,“ bude nám opravdu svatým.

Kardinál Dominik Duka OP