Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání na závěr zasedání evropských biskupů

Kázání na závěr zasedání evropských biskupů
27. září 2020
Kázání

 

Dnešní neděli, jak bylo řečeno na počátku, měli s námi v naší katedrále koncelebrovat účastníci setkání Rady biskupských konferencí Evropy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae CCEE). Bezesporu, že tento útvar vznikl po Druhém vatikánském koncilu v duchu principu synodality Církve. Vedle této Rady biskupských konferencí Evropy máme ještě komisi delegátů, kterou tvoří Biskupské konference zemí Evropské unie (Commissio Episcopatum Communitatis Europensis COMECE).

Vzhledem k tomu, že zasedání proběhlo virtuálně, mohu dnes hovořit k Vám v rodném jazyce, ale přesto nechceme zapomenout na význam tohoto evropského setkání a chtěl bych se také věnovat otázkám, které souvisí s naším kontinentem v komplikované době koronaviru.

Úvodní slova, která jsem citoval před vyznáním vin na počátku liturgie, nám mají napomoci k tomu, jak vyzval papež František účastníky setkání, abychom uchopili danou situaci v duchovní reflexi. K tomu nám také mohou dopomoci vyslechnutá slova z Knihy knih, Písma svatého. Prorok Ezechiel nám odpovídá na otázku, kterou jsme si kladli, a mnozí v novém vzplanutí epidemie kladou znovu: Jedná Bůh s námi spravedlivě? Prorok odpovídá, že ano, ale připomíná, že Bůh se také táže po naší spravedlnosti. Na proroka Ezechiela navázal apoštol Pavel slovy z Listu Filipanům. Tedy, adresuje tato slova věřícím z města, kde strávil část své misijní cesty ve vězení. Myslím, že jsou to slova, která potřebujeme v celé Evropě, která se zmítá v úzkostech sužována výbuchy vzedmutých vášní a emocí, v jejich důsledcích jakoby se ztrácel občanský život a chápání společného dobra: „Dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že Vás bude pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti, nebo z touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám.“ Není to rada i pro nás? V prvních týdnech, kdy vypukla „pandemie“, dokázali jsme se sjednotit, myslet na druhého a být druhému ku pomoci.

V současné době jsme tuto chorobu zpolitizovali, využíváme ji k politickému i ekonomickému zápasu, jsme svědky toho, že místo subsidiarity, kterou doporučuje papež František současné Evropě, je subsidiarita nahrazovaná subordinací, a tak se velká část zemí Evropy právem považuje za nerespektovanou a přehlíženou. Není zcela legitimní hodnotit dobu této zkoušky, protože ještě neskončila. A bezesporu nás čekají ještě i těžké dny, důsledky nepřekonáme, pokud nezměníme své srdce. To je, dokud nevstoupí do našich mezilidských a mezistátních vztahů ty zásady, které přináší Evangelium. Úryvek, který jsme vyslechli, následuje jednak po očistě chrámu, kterou vykonal Ježíš, a nezapomínejme: s důtkami v rukou, kdy zpřeházel stoly penězoměncům a požaduje, aby se chrám stal místem modlitby, místem setkání s Bohem. Tedy posláním Církve v Evropě není, aby vytvářela paralelní politickou strukturu, či jakési nezávislé hnutí, ale především je zde potřeba opravdové duchovní obnovy. Představa církve jako nositelky sžíravé a deptající kritiky není vizí a není posláním, které jí odkázal Kristus. Desetiletí organizačních a byrokratických reforem církev vyčerpalo natolik, že se ocitá v krizi. Jsme součástí současné Evropské společnosti a vidíme, jak obdobným způsobem se rozkládají instituce mezinárodní i národní. Ani naše země není výjimkou. 

Společně s politiky voláme: „Jděte k volbám!“ Hovoříme o hodnotách. Opravdu nabízíme hodnoty Ježíšovy, hodnoty, pro které byl vězněn apoštol Pavel, jak jsme slyšeli? Varovná slova papeže Františka k synodální cestě v sousední Spolkové republice Německo mají mnohem širší a hlubší význam, než jenom pro naše sousedy. Přemýšlejme v duchu apoštola Pavla: „Ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám.“ Skutečnost, že každý jsme přesvědčen o své dokonalosti a jedinečnosti, vede v konci k rozpadu rodiny, k rozpadu politických struktur a rozvrací společnost. Často, když posloucháme různá prohlášení jednotlivých politických stran a jiných uskupení, církevní nevyjímaje, mám stejný pocit, jako v případě, jak bylo řečeno o jednotlivci. Kristus, když posílá své učedníky hlásat dobrou zvěst evangelium, vyslovuje požadavek: „Obraťte se!“ Znamená to vrátit se k těm hodnotám, které se opírají o jedinečnou skutečnost toho, který Je, který předal Mojžíšovi desky Desatera, který vyžaduje změnu srdce, dává nám, jak říká prorok Ezechiel, srdce z masa, namísto srdce z kamene. Vezměme za svůj Ježíšův program Horského kázání, přikázání lásky a můžeme zjednodušit v řeči platné pro každého: pracujme sami na sobě v duchu Ježíšova Zlatého pravidla: „Takto vše, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte vy sami jim: hle, to je Zákon i Proroci.“(Mt 7, 12)

Nic není ztraceno, říká nám podobenství o dvou synech. Je na nás, abychom jednali podle vzoru onoho prvního, který neříká pane, pane, ale někdy i vzdoruje, ale je schopen překonat lenost a dá se do práce. To znamená, nehovořit jen o hodnotách, ale usilovně o ně pracovat a nepohrdat druhými. Odpusťte, ale přístup tzv. „liberální demokracie“ nejen že není demokratický, ale pro nás, pro křesťany je neevangelijní. A Ježíšova slova o celnících a nevěstkách platí i dnes. Slova Ježíše Krista, jediného kněze Nového Zákona: „Za vás, za všechny“, jsou skutečným projevem Božího vztahu k člověku a dají nám pochopit, co znamená demokracie.    

                                                                                                           Amen.

Homilie Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého, na závěr konference CCEE 2020.

 

Praha, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 
27. září 2020, 10.00 hod.