Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Kázání z polské Lednice

Kázání z polské Lednice

Kardinál Duky byl pozván při příležitosti výročí 1050 let křtu Polska jako slavnostní kazatel do polské Lednice.

Video
5. června 2016
Kázání

Carissimi, moji mladdí přátelé,

jsme zde na Lednici a vytváříme jakýsi symbolický obraz hodný Jana Matějky. Vybavuje se mi jeho obraz křtu Polska před 1050 lety. Jsme zde s Vámi jako sv. Radim a sv. Vojtěch. Primas Polski arcibiskup Hnězdna Wojtěch Polak a já primas Čech arcibiskup z Prahy.

 

Někdo nám však chybí! Otec Jan Góra, Váš duchovní pastýř, poznaňský dominikán. Chybí nám zde v roce 800. výročí založení našeho Kazatelského Řádu. V našich srdcích však nechybí. Mám před očima ještě jiný obraz, z baziliky sv. Sabiny v Římě. Na něm klečí při obláčce sv. Jacek, bl. Česlav, patron Vroclavi a Jindřich Moravský. Přijímá je sám zakladatel sv. Otec Dominik. Po straně obláčky jsou dva biskupové: Ivo Ondrovaš z Krakova a biskup Ondřej z Prahy. Naše dějiny jsou především dějinami vzájemné spolupráce a pomoci. Křest našich národů stojí nejen za oslavu jubilea, ale především je důvodem k reflexi a inspiraci.

 

Můžeme vidět, jak úzké a důležité byly vzájemné česko-polské vztahy od počátku naší historie. Volba přijmout křest, měla stejný důvod jak v případě knížete Bořivoje, chotě sv. Ludmily, tak i knížete Měška I., chotě kněžny Doubravky.

 

Slovo křest ve slovanských jazycích je odvozeno z latinského crux, (či v němčině Kreuz). Přijetí křtu znamenalo pro naše slovanské národy přijetí vyšší kultury a civilizace. Příchod kněžny Doubravky do Polska znamenal i rozhodující krok v důsledku křtu, kterým bylo Polsko začleněno do společenství křesťanské kultury evropských národů. Symbolická je i stavba chrámů kněžnou Doubravkou: Svatý Vít v Hnězdně nám nejenom připomíná pražskou katedrálu svatého Víta, v té době rotundu, ve které již odpočíval Doubravčin strýc sv. Václav, sám stavitel chrámu. Podobně jako kostel Panny Marie v Poznani připomíná Bořivojův chrám Panny Marie, jehož základy nalézáme na 4. nádvoří Pražského hradu. Obě zasvěcení však mají hluboký historický a profetický ráz pro naše národy. Bořivojův kostel Panny Marie je připomínka cyrilometodějské misie na Velké Moravě a Paladia země České. Tato misie nalezla svůj ohlas i v Krakově. Rotunda sv. Víta, patrona otonské dynastie nás přivádí k hnězdenskému setkání v roce 1000, které vyrostlo z iniciativy sv. Vojtěcha, papeže Silvestra II. a císaře Oty III., což také přináší královskou korunu Polsku a novou mapu střední Evropy. Kostel Nejsvětější Trojice v Hnězdně ukazuje na klášterní výchovu v Řezně jak kněžny Doubravky, tak její sestry ct. Mlady, abatyše prvního kláštera v Čechách na Pražském hradě. Přivádí nás k rozhodujícímu období zrození křesťanské Evropy za vlády Karla Velikého a k epochálnímu dílu jáhna Alkuina, králova ministra, autora spisu o Nejsvětější Trojici, v jejímž jménu byli naši panovníci pokřtěni. Iroskotský původ jáhna Alkuina nám připomene i ústavu Irské republiky, která začíná díky patronu Irska sv. Patrikovi: „Ve jménu Nejsvětější Trojice“.

 

Máme-li překonat evropskou krizi a její hrozící rozpad, pak je zapotřebí se vracet k těmto kořenům, které byly položeny takovými muži, jako je Karel Veliký, muži zmíněného setkání v Hnězdně pod ochranou svatého Vojtěcha, skutečného patrona střední Evropy; římského císaře a českého krále Karla IV., či Vladislava II. Jagelonského, obnovitele Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze a svatováclavské tradice. Tuto skutečnost připomněl při své nedávné návštěvě váš prezident Polské republiky Andrzej Duda, neboť platí slova prezidenta zakladatele Československé republiky T. G. Masaryka: „Státy žijí na základě idejí, na kterých byly založeny.“ Zde přichází ke slovu i český kronikář, biskup a děkan Svatovítské kapituly Kosmas, který hovoří o bratřích Čechovi a Lechovi, praotcích našich národů.

 

Připomínka křtu Polska zde na Lednici nám nejenom pomáhá pochopit naše vzájemné vztahy a dějiny, které nejsou představitelné bez křesťanství, ale znamená to také uvědomit si, jakou výraznou roli hrály v naší historii vzdělané a velkorysé ženy, jejichž vliv a aktivita vyrůstaly z hluboké víry a svatého života. Kéž by tomu bylo tak i dnes.

Homilie při oslavně Křtu Polska 1 050 let (r.966), Lednice, Polsko, 2016

+Dominik kardinál Duka

 

Záznam kázání v polštině: