Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Pozdrav na Národním eucharistickém kongresu 2015

Pozdrav na Národním eucharistickém kongresu 2015

Na Národním ekumenickém kongresu v Brně pozdravil kardinál Dominik Duka na 20 tisíc přítomných účastníků zdravicí, ve které vzpomenul brněnské osobnosti – Jana Zahradníčka či Zdeňka Rotrekla.  

18. října 2015
Přednášky / Proslovy

Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu,

 

zde na brněnském náměstí Svobody, u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, milí Brňané, poutníci z Čech, Moravy a Slezska, je chvíle, abych Vám jménem České biskupské konference poděkoval. Cyrilometodějská Morava nezklamala, ale jsou zde i Václavovy Čechy jako i Slezsko svaté Hedviky a bratrské Slovensko. Řeknu-li Hedvika, Jadwiga, nemohu zapomenout na našeho slovanského papeže svatého Jana Pavla II.

 

Jsme zde na náměstí Svobody, kde jinde, vždyť na cyrilometodějském Velehradě jsme na jubilejní národní pouti v roce 1985 volali: chceme svobodu! A on nám ji před 25 lety přivezl. Sem, na velkomoravský Velehrad, aby s námi mohl slavit eucharistii, novou a věčnou smlouvu v Evropě osvobozené z jařma útlaku. Kde jinde uspořádat Národní eucharistický kongres než v městě které vždy zápasilo a uhájilo svou svobodu. Jsme v městě, které patří k původním třem správním centrům Moravy po zániku Velkomoravské říše: Olomouc, Brno, Znojmo - přemyslovská sídla. Jsme na cyrilometodějské Moravě, ale také na Moravě Leoše Janáčka, Jakuba Demla, Václava Renče, ale také P. Jana Buly, Václava Drbohlava, sestry Restituty. Jsme v městě Zahradníčkově, jako i v městě Dominika Pecky, Zdeňka Rotrekla.

 

Eucharistie je dar, ale i pokrm na cestu životem, oběť Beránkova, oběť spravedlivého Ábela, praotce Abraháma a kněze Melchisedecha, oběť smlouvy nové a věčné.

 

Mluvíme-li o evropských hodnotách zde na náměstí Svobody, pak víme, že jsou to hodnoty Mojžíšova Desatera a Ježíšova přikázání Lásky. Tam, kde se slavila a slaví Eucharistie, smlouva nová a věčná, zůstává otevřená přátelská náruč pro nás, pro vás, pro všechny. Smlouva, která zakládá přátelství mezi Bohem a člověkem v Ježíši Kristu, veleknězi nové smlouvy. To je deviza, kterou si odneseme z Národního eucharistického kongresu.

 

Vážený Otče kardinále Pavle Cordesi, Vaše Eminence papežský legáte, děkujeme za Vaši přítomnost, za list Svatého otce Františka a prosím Vás, pozdravujte ho od nás ode všech a vyřiďte mu, že na něho čekáme na našem Velehradě!

 

Rád bych poděkoval vám všem, zde přítomným a blízkým, ale především těm, kteří se zasloužili o zorganizování této velké duchovní slavnosti. Odpusťte, prosím, že vás zde jednotlivě nebudu jmenovat, ale učiním to osobním listem.


V závěru bych rád vyjádřil pozdrav slovy básníka a proroka Jana Zahradníčka (z básnické sbírky La Saletta, píše se rok 1947):


„Potřeboval bych hlasy všech zvonů rozlitých v posledních válkách

nebo aby stanice světa se rozehrály hymnou na radost

a já vypravoval podobenství o synu marnotratném

který se vrací…


Aby se tak Evropa vrátila k své první lásce

holdujíc Beránkovi

aby se tak můj národ vrátil

Svatý Václave


Abychom na všech stranách s královstvím Božím hraničili

a hnáni k tobě strachem, jenž vábí, láskou, jež se třese

abychom na poušti nepřítomnosti slávy tvé

nezabloudili

ó Kriste“+Dominik kardinál Duka