Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Výroční zpráva o životě české církve

Výroční zpráva o životě české církve

Výroční zpráva „Život církve v ČR“ v mezidobí 2014-2015, přednesená na  setkání předsedů evropských biskupských konferencí (CCEE) 11.-16. září 2015.

21. září 2015
Přednášky / Proslovy

V období od našeho posledního zasedání v Římě bych se rád zastavil u některých významných bodů v životě české církve.


Na přelomu roku 2014 - 2015 se konalo v Praze ekumenické evropské setkání mládeže pořádané komunitou Taizé. Přípravné období bylo vhodným doplňkem ekumenické spolupráce, která se rozvíjí nejen v otázce společné solidarity při řešení finanční odluky od státu při plném zachování kooperačního modelu, kdy stát podporuje církev v oblastech jako je školství, duchovní služba v armádě, věznicích, v záchranném systému a v sociální a zdravotní oblasti. V případě církevních škol stát hradí cca 90 % na provoz, vyjma investic, podobně jako v charitativních zařízeních a sociálních zařízeních (hospice, domy pro seniory, domovy pro problémovou mládež, apod.) Rovněž tak se církve mohou podílet na financování rekonstrukcí historických budov a restaurování památek v pozici neziskových vlastníků. Podobně se podařilo otevřít přístup ke všem podpůrným fondům z Evropské unie (kulturní dědictví, zaměstnanost, rekvalifikace, vzdělání a obnova venkova včetně dotací pro zemědělské a lesní hospodaření).


V důsledku této ekonomické a finanční vzájemné spolupráce můžeme pak hovořit o mnohem větší spolupráci v oblasti pastorace a evangelizace. Setkání Taizé se účastnilo cca 35 000 mladých účastníků, počet domácích účastníků tvořil přibližně 10 %. Převážná část účastníků byla ze slovanských zemí, nechyběli však ani účastníci ze západní Evropy, případně i jiných kontinentů. Velkým překvapením pro všechny byla úroveň ekumenické otevřenosti, vstřícnost státních a samosprávních institucí, jako i přijetí ze strany veřejnosti.
 
Pro samotné hlavní město jsme chápali tuto aktivitu jako přípravu na týdenní evangelizaci Prahy, která proběhla v oktávu Svatodušních svátků, rovněž za ekumenické spolupráce. V tomto týdnů proběhlo více jak 350 setkání a to jak v kostelích, klášterech, na volných prostranstvích, na náměstích, v ulicích, v kulturních institucích s podporou médií a městské správy. Lze říci, že se těchto programů, které vedle liturgicko-katechetických projektů sestávaly také z kulturně-duchovních, jako koncerty, divadelní a filmová představení. Počet účastníků se odhaduje na 75 000. Evangelizátoři v ulicích a checkpointech odhadují uskutečněných 350 000 kontaktů. Vedle duchovních rozhovorů, které vyústily v přípravu na konverzi, či křest, se podařilo prezentovat veřejnosti novým způsobem křesťanské církve. Střety a projevy nevole byly ojedinělé.
 
Třetí aktivitou, která probíhá, je příprava na Národní eucharistický kongres v jednotlivých diecézích, kde však pražská arcidiecéze musela věnovat velkou část energie a času dvěma zmíněným akcím. Rok zasvěceného života, vyhlášený papežem Františkem, probíhal v jednotlivých diecézích při setkání s biskupy, také řadou programů, které jednotlivé řehole připravovaly pro veřejnost. Vyšla knižní publikace, která byla přijata s literárním úspěchem. Autorka, na základě dvoudílné práce, se nakonec sama rozhodla přistoupit do katechumenátu. Tato práce je důležitá tím, že byla psána pohledem druhé strany a může tak veřejnosti přiblížit význam a smysl zasvěceného života jazykem poznávajícího. Pravidelně probíhá v katolické televizi a rozhlase každý měsíc kulatý stůl, kde se jednotlivé řehole představují a diskutují s diváky, či posluchači. Určitým vrcholným bodem byla pouť na moravský Velehrad, kde po celý víkend probíhaly celostátní programy a slavnostní bohoslužba, které se zúčastnili oba metropolité, biskupové a jednotlivé řehole.
 
Náročnou prací pro českou církev je postupná realizace restitucí, kde v rámci naturální restituce, můžeme předpokládat, že do konce roku bude 80 % předáno do rukou původních majitelů, farnostem, řeholím, biskupstvím a dalším institucím. Zbývajících deset procent se, vzhledem ke komplikovanosti případů, protáhne do prvního semestru příštího roku. Můžeme předpokládat, vzhledem k objemu, že deset procent nebude z určitých právních, charitativních a někdy i politických důvodů vydáno. Vedle naturální stránky těchto restitucí, vzhledem k finančnímu odškodnění, nastává tedy pro církev v České republice nové období, které vyžaduje administrativní, ekonomickou a finanční reformu, která v makroekonomických ukazatelích slibuje cca dvacetiprocentní zlepšení v perspektivě příštích let za předpokladu dobrého hospodaření, ale také bratrské solidarity na úrovni mezi farnostmi, mezi diecézemi a mezi řeholními instituty.
 
V posledních týdnech probíhá příprava na Rok Božího Milosrdenství vyhlášeného Svatým otcem Františkem, kde vedle spoluúčasti na zahájení tohoto roku 8. prosince v Římě, připravujeme celonárodní pouť do Krakova a také pouť do Provence, k místům života Máří Magdalény, jako typologické postavy Božího milosrdenství.
 
Pro mladší generaci, ale i pro biskupskou konferenci, začala již permanentní příprava na Světový den mládeže v Krakově 2016, kde předpokládáme účast 8 až 10 tisíc poutníků z České republiky. Pro tento účel má také každý poutník obdržet kapesní vydání Písma svatého.
 
Na rovině vztahů církve a státu můžeme říci, že po určitých napětích a obdobích příměří začíná intenzivní spolupráce. A to jak v oblasti charitativní a sociální, což také souvisí s Rokem milosrdenství, ke kterému se přihlásily i státní a samosprávní instituce, což symbolizuje umístění sochy sv. Anežky České ve vatikánských zahradách za účasti státní reprezentace, ale také v otázce migrantů. Postoj Visegrádské čtyřky je třeba chápat v určitých souvislostech a ne jako ryzí odmítnutí. Tato otázka by vyžadovala specifický referát, ale i zde spolupracujeme s Ekumenickou radou církví. Nabízíme státu pomoc, protože nejsme kompetentní vstupovat do prostoru, který je vyhrazen státním institucím.

 

Kard. Duka, Výroční zpráva Život církve v ČR 2014-2015 CCEE, Jeruzalém.doc