Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Komentář k poselství papeže Františka ke dni uprchlíků

Komentář k poselství papeže Františka ke dni uprchlíků

V reakci na některé zkratky, které se objevily v souvislosti s poselstvím papeže Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 14. ledna 2018 vydává kardinál Dominik Duka jako předseda České biskupské konference k textu komentář.

30. srpna 2017
Vyjádření / Dopisy

 

Poselství svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 14. ledna 2018 je programovým prohlášením nově utvořeného vatikánského dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Vzhledem k tomu, že jsem členem tohoto dikasteria, respektive působím v komisi Iustitia et pax (Spravedlnost a mír), považuji za dobré vysvětlit několika poznámkami nepřesná a neúplná vyjádření, která se objevují v našich médiích a jsou někdy zapříčiněna nedokonalým překladem.

Dokument publikovaný ve Vatikánu je směrnicí zaměřenou k pravidelnému Světovému dni migrantů a uprchlíků. Toto poselství je inspirací a není to vyhlášení církevní nauky (dogmatu), jak se mnohdy lidé domnívají. Všeobecná migrace je dlouholetým problémem, zatímco migrační vlna související s islamistickými útoky je konkrétním a aktuálním tématem, není však speciálním předmětem tohoto dokumentu. Na toto konkrétní téma vydala Česká biskupská konference dvě prohlášení a dají se nalézt na webových stránkách Tiskového střediska ČBK: Biskupové a předsednictvo ERC k migraci 4.7.2015 a Stanovisko ČBK k migrační krizi z 20.4.2016

Nejdůležitější je uvědomit si, že často můžeme v médiích sledovat neznalost terminologie:

Uprchlík“ se týká člověka ohroženého na životě, hrozí mu smrt, vězení či hlad.

Migrant - běženec" hledá zlepšení neúnosných sociálních a ekonomických podmínek.

Nelegální migrant“ je ten, kdo nemá doklady, nemůže prokázat svůj statut při pohraniční kontrole a vstupuje do země bez kontroly a povolení. Neexistuje možnost statutu uprchlíka či běžence pro zločince, teroristu, apod. Migrace, která je neregulovaná a bez kontroly, ohrožuje společnost destabilizací, revolučními převraty a případně možnou okupací.

Papežský dokument se dotýká problému uprchlíků a migrantů v celosvětovém měřítku, jejich počet je kolem 50 milionů, z toho polovina jsou děti a dospívající. Základní myšlenka dokumentu vychází z pojetí člověka, jeho lidské důstojnosti a svobody, jak ji chápe křesťanská civilizace a také i katolická církev.

Věta, která hovoří o „ústřednosti člověka“ dle Novinky.cz, je povrchní zkratkou v důsledku špatného překladu: ve skutečnosti jde o zásadu ústředního postavení lidské osoby, jak ji formuloval papežův předchůdce Benedikt XVI. Z této perspektivy je třeba chápat i formulaci, že „osobní bezpečnost jednotlivce má přednost před národní bezpečností.“ Křesťanská antropologie nepovažuje člověka za anonymní či bezprecedentně individuální existenci, ale za bytost, která má právo na ochranu života. Technicky vzato jednotlivý uprchlík nemůže ohrozit bezpečnost státu jako takového.

Všechna prohlášení papeže se především týkají legálních uprchlíků a migrantů, to vychází ze zásad mezinárodního práva. Pokud je nejistota o legálnosti a může se jednat o teroristy, zločince, dezintegrované osobnosti, musí proto všichni běženci a uprchlíci procházet legální kontrolou daného státu. Počty a přijímání běženců závisí na suverénních vládách jednotlivých států, jak zdůraznil papež František polským biskupům při své návštěvě v Krakově 2016.

Podobně citace z Bible z knihy Levitikus 19,34 musí být čtena v celé souvislosti: ve verši 33 a následujících se píše: „Sídlí-li s vámi ve vaší zemi cizinec, nebudete ho sužovat. Cizinec, který s vámi sídlí, pro vás bude jako krajan a budeš ho milovat jako sebe samého, neboť jste byli cizinci v egyptské zemi.“ Co tím je řečeno? Cizinec, který přicházel, prošel městskou branou a to bylo místo kontroly. Je-li takto přijat, stal se v našem pojetí legálním běžencem, s nímž je jednáno podle ústřední myšlenky o člověku svobodném a nadaném lidskou důstojností. Neznamená to však, že by toto místo Bible mluvilo o problému současnosti, kdy se setkáváme s často organizovanou nelegální vlnou migrantů a běženců.

Rovněž tak se v tomto prohlášení setkáváme s citací: „Odpovědným řešením nejsou kolektivní a svévolné deportace uprchlíků a migrantů, zvláště pokud mají být vráceni do zemí, které nemohou zaručovat respektování důstojnosti základních lidských práv.“ Tím je jasně řečeno, že řešení problému musí být ve shodě a spolupráci s mezinárodními institucemi, jako je především OSN. Na prvním místě, kam mají směřovat koridory, jsou sousední země a tyto tábory mají utečencům zajistit lidsky důstojný život. Není možné to, co se dnes děje, že určité organizace skryté pod názvy neziskových či charitativních organizací ve skutečnosti obchodují s lidmi, pro což je dostatek důkazů. Je třeba mezinárodní kontrola a zajištění toho, aby mezinárodní podpora, která přichází, byla skutečně používána k účelu, které zamýšleli dárci. To je důvod, proč se církev chce dělit se všemi věřícími a s lidmi dobré vůle, abychom těmto lidem mohli pomáhat.

Především chci znovu připomenout vzhledem k termínu „přijímat“ skutečnost, že máme nabízet migrantům a uprchlíkům širší možnosti bezpečného a legálního vstupu do cílových zemí. Rovněž tak tomuto řešení mají pomoci časově omezená speciální víza pro osoby prchající z válečných konfliktů do sousedních zemí.

Poselství též cituje papeže Benedikta XVI., který ve svých prohlášeních vyjádřil potřebu vhodně formovat zaměstnance odpovědné za hraniční kontrolu. Výraz „chránit“ znamená, že ochrana začíná už ve vlasti migrantů a uprchlíků, v ověřování informací a ochraně před praktikami zištných náborů. Důležitou je ochrana nezletilých migrantů. Znamená to, že všichni migranti a uprchlíci se mají rozvíjet ve všech dimenzích podle vůle Stvořitele.

Takto přijatí migranti a uprchlíci musí nejen přijmout zákony a zvyklosti zemí, které je přijímají, ale mají být přijímáni jen tam, kde je reálná jejich integrace do společnosti, zdůraznil nejednou ve svých projevech papež František.

Poselství vychází z textů papežů Pia XII., sv. Jana Pavla II. a Benedikta XVI., zájem o pomoc uprchlíkům a migrantům je trvalou snahou katolické církve. Církev jako taková nemá řešit bezpečností či vojenský aspekt problému, ale má zvednou hlas pro obranu těchto lidí a jejich důstojnosti.

 

 

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský

předseda České biskupské konference
člen vatikánského dikasteria
pro Službu integrálnímu lidskému rozvoji

 

Související:
Celý text prohlášení papeže Františka (Církev.cz)
Zveřejněno papežské poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků (Radio Vaticana)
Papež: Migranti narážejí na nedostatek uskutečnitelných norem umožňujících integraci (Radio Vaticana)
Co očekávám jako běžný křesťan od uprchlíků? (blog kard. Duky na Aktuálně.cz)