Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Komentář ke křtu Polska

Komentář ke křtu Polska

K oslavě výročí 1050 let od křtu Polska, nedávné návštěvě Polské Lednice a vzájemným kořenům českého a polského státu se v komentáři pro Radio Proglas 11. června 2016 vrací kardinál Dominik Duka.

Audio
10. června 2016
Vyjádření / Dopisy

Milí posluchači Radia Proglas,

 

v uplynulých dnech jsem navštívil Polsko, kde jsme putovali do Lednice, místa „křtu Polska“ před tisíci padesáti lety. Symbolicky jsme se tam sešli nástupce sv. Radima, tedy primas polský a nástupce svatého Vojtěcha, primas český. Uvědomil jsem si v té chvíli naplno souvislosti vzájemných česko- poských vztahů a také to, že někdo blízký mi chybí – otec Jan Góra, který jako poznaňský dominikán působil mezi mládeží a již si jej povolal k sobě náš nebeský Otec. Volba přijmout křest, měla stejný důvod jak v případě knížete Bořivoje, chotě sv. Ludmily, tak i knížete Měška I., chotě kněžny Doubravky.

 

Záznam pořadu:

 

Slovo křest ve slovanských jazycích je odvozeno z latinského crux, (či v němčině Kreuz). Přijetí křtu znamenalo pro naše slovanské národy přijetí vyšší kultury a civilizace. Příchod kněžny Doubravky do Polska znamenal i rozhodující krok v důsledku křtu, kterým bylo Polsko začleněno do společenství křesťanské kultury evropských národů.

 

Symbolická je i stavba chrámů kněžnou Doubravkou: Svatý Vít v Hnězdně nám nejenom připomíná pražskou katedrálu svatého Víta, v té době rotundu, ve které již odpočíval Doubravčin strýc sv. Václav, sám stavitel chrámu. Podobně jako kostel Panny Marie v Poznani připomíná Bořivojův chrám Panny Marie, jehož základy nalézáme na 4. nádvoří Pražského hradu. Obě zasvěcení však mají hluboký historický a prorocký ráz pro naše národy. Bořivojův kostel Panny Marie je připomínka cyrilometodějské misie na Velké Moravě a Paladia země České. Tato misie nalezla svůj ohlas i v Krakově. Rotunda sv. Víta, patrona otonské dynastie nás přivádí k hnězdenskému setkání v roce 1000, které vyrostlo z iniciativy sv. Vojtěcha, papeže Silvestra II. a císaře Oty III., což také přináší královskou korunu Polsku a novou mapu střední Evropy. Kostel Nejsvětější Trojice v Hnězdně ukazuje na klášterní výchovu v Řezně jak kněžny Doubravky, tak její sestry ct. Mlady, abatyše prvního kláštera v Čechách na Pražském hradě. Přivádí nás k rozhodujícímu období zrození křesťanské Evropy za vlády Karla Velikého a k epochálnímu dílu jáhna Alkuina, králova ministra, autora spisu o Nejsvětější Trojici, v jejímž jménu byli naši panovníci pokřtěni. Iroskotský původ jáhna Alkuina nám připomene i ústavu Irské republiky, která začíná díky patronu Irska sv. Patrikovi: „Ve jménu Nejsvětější Trojice“.

 

Máme-li překonat evropskou krizi a její hrozící rozpad, pak je zapotřebí se vracet k těmto kořenům, které byly položeny takovými muži, jako je Karel Veliký, muži zmíněného setkání v Hnězdně pod ochranou svatého Vojtěcha, skutečného patrona střední Evropy; římského císaře a českého krále Karla IV., či Vladislava II. Jagelonského, obnovitele Svatováclavské kaple v katedrále sv. Víta v Praze a svatováclavské tradice. Tuto skutečnost připomněl při své nedávné návštěvě váš prezident Polské republiky Andrzej Duda, neboť platí slova prezidenta zakladatele Československé republiky T. G. Masaryka: „Státy žijí na základě idejí, na kterých byly založeny.“ Zde přichází ke slovu i český kronikář, biskup a děkan Svatovítské kapituly Kosmas, který hovoří o bratřích Čechovi a Lechovi, praotcích našich národů.

 

Připomínka křtu Polska  na Lednici nám nejenom pomáhá pochopit naše vzájemné vztahy a dějiny, které nejsou představitelné bez křesťanství, ale znamená to také uvědomit si, jakou výraznou roli hrály v naší historii vzdělané a velkorysé ženy, jejichž vliv a aktivita vyrůstaly z hluboké víry a svatého života. Kéž by tomu bylo tak i dnes.


Pro Radio Proglas Dominik Duka

Příspěvek nahrán pro Radio Proglas. Vysílá se pravidelně v sobotu v 7.30 a 18.20, reprízuje v neděli v noci v 1.45 a v pondělí v 10 hodin.

 

Související:

Kázání z polské Lednice