Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Prohlášení k obviněním Benedikta XVI.

Kardinál Dominik Duka reaguje na nejnovější vývoj v případu obvinění emeritního papeže Benedikta XVI., jenž byl nařčen z toho, že v době, kdy zastával úřad mnichovského arcibiskupa, zanedbal vyšetřování čtyř případů sexuálního obtěžování nezletilých ze strany kléru. Benedikt XVI. zaslal v těchto dnech věřícím mnichovské arcidiecéze otevřený dopis, v němž vyjádřil lítost nad případy sexuálního zneužívání.

8. února 2022
Vyjádření / Dopisy

Motto

Kardinál Beran: Arcibiskupe, nemlč.

Dominik kardinál Duka: Starý kardinále, nesmíš mlčet. Musíš křičet.

Mnichovská zrada podruhé

Uveřejnění papežova dopisu je skutečně pohledem do duše kněze, biskupa i papeže, který zpětně hodnotí svůj život, ale nemá už sílu vyjádřit se ke všem jeho konkrétnostem.

Následuje rozbor zmíněných odborníků, kteří nám ukazují řádku po řádce, jakým způsobem se v mnichovské arcidiecézi pracuje s tzv. dobrozdáním. Je to pro mě jedno z největších zklamání, které jsem v naší římskokatolické církvi zažil. Pošpinit člověka, nespravedlivě ho osočit a nedat ani možnost zhodnotit v jeho prospěch toto tzv. dobrozdání, které muselo stát statisíce eur, protože nedává možnost právního odkladu? Ptám se: co to je?

Ve svém článku, který vyjde v německém časopise Die Tagespost, poukazuji na následující skutečnost: že z celého zápisu musí každý kněz, který studoval církevní právo, ba i laik, který je absolventem teologické fakulty a navštěvoval kurz církevního práva, pochopit, že tehdejší arcibiskup mnichovský Joseph Ratzinger neměl žádnou jurisdikci a žádné možnosti tuto kauzu jakkoli řešit-uvedený kněz X. byl totiž knězem diecéze Essen.

A proto protestuji a opravdu si dovoluji mnichovského arcibiskupa, jeho kurii, ale i předsedu německé biskupské konference povolat k zodpovědnosti za očernění a pošpinění pověsti papeže Benedikta XVI.

Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský 

 

Spolu s výše zmíněným dopisem Benedikta XVI. byla zveřejněna také tato příloha, kterou napsali čtyři právníci zabývající se touto kauzou:

 

Ověření skutečností poradním týmem papeže Benedikta XVI.

Prof. Dr. Dr. Stefan Mückl (Řím) (církevní právo)
Prof. i. R. Dr. Dr. Mag. Helmuth Pree (LMU Mnichov) (církevní právo)
Dr. Stefan Korta (Buchloe) (církevní právo)
Rechtsanwalt Dr. Carsten Brennecke (Kolín) (Právo na svobodu projevu a vyjadřování)

 

Tvrzení:

Kardinál Josef Ratzinger měl na začátku roku 1980 začlenit kněze X. do pastorační služby s vědomím, že se tento dopustil zneužívání. Tímto se dopustil krytí pohlavního zneužívání.

Odůvodnění: Josef Ratzinger  v rozporu s tím, co bylo sděleno v jeho stanovisku v reakci na posudek 15. ledna 1980, byl přítomen zasedání ordinariátu, ve kterém byla otázka tohoto kněze projednávána.

Tvrzení je nepravdivé

 

Správné tvrzení:

Josef Ratzinger nebyl obeznámen s tím, že se kněz X dopustil zneužívání, ani s tím, že tento kněz bude začleněn do pastorační služby.

Dokumenty dále dokládají, že na zmíněném zasedání nepadla žádná informace o tom, že se kněz dopustil pohlavního zneužívání.

Ve věci mladého kněze X., bylo projednáváno pouze jeho ubytování v Mnichově, kde měl absolvovat terapii. Této žádosti bylo vyhověno. O důvodech terapie na zasedání zmínka nepadla.

Během tohoto zasedání tudíž nepadlo žádné rozhodnutí, že by pachatel pohlavního zneužívání byl zapojen do pastorace.

 

Tvrzení:

Benedikt XVI. se vědomě dopustil nepravdivého tvrzení a lži ohledně otázky přítomnosti na zasedání ordinariátu dne 15. ledna 1980.

Tvrzení je nepravdivé

 

Správné tvrzení:

Konstatování ve stanovisku Benedikta XVI., že se dne 15. ledna 1980 zasedání ordinariátu nezúčastnil, bylo sice nesprávné, přesto však Benedikt XVI. nelhal ani se nedopustil nepravdivého tvrzení:

Na přípravě stanoviska spolupracoval s Benediktem XVI. poradní tým. Tento tým se skládá z následujících osob: advokát Dr. Carsten Brennecke (Kolín), církevní poradce Prof. Dr. Dr. Stefan Mückl (Řím), který z pověření papeže Benedikta XVI. nahlížel do spisu, Prof. Dr. Dr. Helmuth Pree a Dr. Stefan Korta. Tito poradci byli přizváni z toho důvodu, že Benedikt XVI. nemohl sám zpracovat takové množství otázek v tak krátkém čase. Advokátní kancelář položila otázky s odkazem na církevní právo, bylo nutné vycházet z církevního práva i v odpovědi. Pověření nahlížet do elektronického spisu měl výhradně Prof. Mückl, s tím, že dokumenty nebylo možné ani uložit, ani vytisknout ani kopírovat. Žádný další z poradců k nahlížení do spisu oprávněn nebyl. Poté, co Prof. Mückl nahlížení do spisu dokončil (8000 stránek), dopustil se Dr. Korta při dalším zpracování chyby při opisu. Dr. Korta měl mylně za to, že se Josef Ratzinger zasedání ordinariátu dne 15. ledna 1980 nezúčastnil. Tento mylný údaj o neúčasti nebyl poradcům nijak nápadný. Na tuto mylnou informaci se spolehli, sami se již aktivně papeže Benedikta XVI. nedotazovali, zda se zasedání účastnil či nikoli. Spíše bylo podle tohoto nesprávně přepsaného protokolu předpokládáno, že přítomen nebyl. Této chyby si Benedikt XVI. z důvodů krátké časové lhůty, ve které bylo třeba autorům posudku odpovědi dodat, nevšiml, nýbrž se spolehl na domnělý písemný záznam o jeho nepřítomnosti.

Tuto chybu při opisu nelze připisovat Benediktu XVI. jako vědomou nepravdivou výpověď nebo „lež“.

Snaha popírat účelově svou přítomnost na zasedání by navíc neměla žádný smysl: V protokolu zasedání bylo totiž zapsáno vyjádření Josefa Ratzingera. Přítomnost Josefa Ratzingera byla proto zjevná. Navíc již v roce 2010 referovaly mnohé novinové články jednoznačně o tom, že kardinál Ratzinger se daného zasedání účastnil. Stejně tak to dokládá životopis Benedikta XVI., který byl vydán v roce 2020. Je v něm uvedeno: „Jako biskup v roce 1980 při jednom zasedání biskupské rady pouze souhlasil, aby dotyčný kněz na terapii do Mnichova přijel.“ (Peter Seewald, Benedikt XVI., Droemer Verlag 2020, strana 938.

 

Tvrzení:

Posudek dále Benediktovi XVI. vyčítá, že se dopustil chybného jednání v dalších případech. V těchto případech byl údajně obeznámen s tím, že dotyční kněží se dříve dopustili pohlavního zneužívání.

Tvrzení je nepravdivé

 

Správné tvrzení:

V žádném z těchto případů, které posudek šetří, nebyl Josef Ratzinger obeznámen s tím, že se jednalo o kněze, kteří se dopustili pohlavního zneužívání nebo byli v tomto směru podezřelí. Posudek nepřináší v této věci žádné důkazy, které by toto vyvracely.

Ve věci veřejně diskutovaného případu kněze X., jehož pobyt za účelem terapie bylo v roce 1980 na zasedání ordinariátu projednáván, potvrdil na tiskové konferenci dne 20. ledna 2022  při prezentaci posudku o zneužívání jeden ze znalců, že neexistuje žádný důkaz, který by doložil, že byl Josefa Ratzinger o skutečnosti informován. Na dotaz jedné novinářky, zda lze doložit, že Josef Ratzinger byl seznámen se skutečností, že kněz X. se dopustil pohlavního zneužití, znalec jednoznačně prohlásil, že v tomto směru žádný důkaz neexistuje. Dle subjektivního mínění znalců je to však prý „nanejvýš pravděpodobné“.

Tiskovou konferenci lze shlédnout na následujícím odkazu: https://vimeo.com/668314410

V čase 2:03:46 videa se novinářka dotazuje: „I moje otázka se znovu vztahuje na případ kněze X. Může advokátní kancelář doložit, že kardinál Ratzinger byl skutečně informován o skutečnosti, že kněz X. je pachatelem? Co v tomto případě znamená „nanejvýš pravděpodobné“? (…)

Jeden ze znalců odpovídá: „(…) „Nanejvýš pravděpodobné“ znamená: Vycházíme z toho s nejvyšší pravděpodobností (…)“

Posudek neobsahuje žádný důkaz k tomu, že se jedná o chybný postup nebo o spoluúčast na krytí zneužívání.

Jako arcibiskup neměl kardinál Ratzinger jakoukoli spoluúčast na krytí pohlavního zneužívání.

Tvrzení:

Benedikt XVI. ve svém prohlášení údajně bagatelizoval exhibicionistické jednání. Důkazem k tomu má být následující konstatování z prohlášení: „Kněz X vzbudil pozornost jako exhibicionista, nikoli však jako pachatel pohlavního zneužití v pravém slova smyslu“

Nesprávné tvrzení.

 

Správné tvrzení:

Benedikt XVI. ve svém stanovisku exhibicionismus nebagatelizoval, nýbrž výslovně odsoudil. Věta, která údajné bagatelizování dokládá, je vytržena z kontextu.

Benedikt XVI. ve stanovisku zcela jednoznačně konstatuje, že činy pohlavního zneužívání, včetně exhibicionismu, jsou „odporné“, „naprosto hříšné“, z hlediska mravního zavrženíhodné“ a zcela neomluvitelné. V hodnocení skutečnosti z hlediska kanonického práva bylo v hodnocení námi poradci pouze konstatováno, že podle tehdy platného kanonického práva nebyl exhibicionismus považován za trestný čin v pravém slova smyslu, neboť tehdejší  trestní ustanovení takový druh jednání z hlediska skutkové podstaty neobsahovalo.

Stanovisko papeže Benedikt XVI. proto exhibicionizmus nikterak nebagatelizuje, nýbrž jednoznačně a výslovně odsuzuje.

Toto ověření skutečnosti vyhotovil poradní tým v německém jazyce. V případě eventuálních textových odchylek je směrodatná německá verze.
Prof. Dr. Dr. Stefan Mückl (Řím) (kanonické právo)

Prof. i. R. Dr. Dr. Mag. Helmuth Pree (LMU Mnichov) (kanonické právo)
Dr. Stefan Korta (Buchloe) (Církevní právo)
Advokát Dr. Carsten Brennecke (Kolín) (Právo na svobodu projevu a vyjádření)