Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Prohlášení k situaci v řádu křížovníků

Prohlášení k situaci v řádu křížovníků

Server Parlamentní listy uveřejnil skandalizační článek, zabývající se spory v Rytířském řádu křižovníků s červenou hvězdou. Kardinál Duka v reakci uvádí, že se situací zabývá a že ji nevnímá tak černobíle, jak navozuje zmíněný článek.

1. července 2016
Vyjádření / Dopisy

 

Řád křížovníků s červenou hvězdou je jediným českým řádem, založeným u nás, jeho zakladatelkou byla svatá Anežka Česká. V minulosti se řád zabýval právě v intencích života svaté Anežky především hospicovou, charitativní a sociální činností. Dnes má 16 členů a po celém území ČR a ve Vídni má několik far a dalších nemovitostí. Řád řídí velmistr, který spolupracuje s volenými konzultory a je odpovědný Kongregaci pro řeholníky v Římě. Dnes se řád významně podílí na zachování kulturního dědictví naší země.


Se změnou společenských poměrů se ukázala nutnost upravit a obnovit stanovy tohoto řádu, proto byli v minulých letech stanoveni tzv. vizitátoři, tedy lidé, kteří prozkoumávají stav hospodaření i duchovního života řádu a o výsledcích své několikaměsíční práce podávají zprávu do Vatikánu. První vizitace tohoto druhu se uskutečnila od 2. 11. 2010. Jejím předmětem byl audit hospodaření a řádová ekonomika. Poté řádová kapitula, v níž jsou všichni členové s tzv. věčnými sliby, navrhla tři kandidáty na velmistra a Svatý Stolec rozhodl 11. 12. 2012 o tom, že novým velmistrem bude Mgr. J. Šedivý.

 

Po dvou letech na základě některých nových skutečností, které ukázaly, že audit nepostihl zřejmě všechny dosavadní problémy, byl kardinál Dominik Duka požádán, aby uskutečnil novou, podrobnější vizitaci života a činnosti řádu. Kardinál Duka je sám členem vatikánské kongregace pro řeholníky, proto byl pověřen, aby tuto novou vizitaci, která začala 15. 12. 2014, zorganizoval. Ustanovil čtyřčlennou komisi, ve které je právník specializující se na občanské a hospodářské právo, právník zabývající se církevním právem, bývalý vyšší řeholní představený a kněz- řeholník, který zná zásady řeholního života. Tato komise stanovila 4 okruhy činnosti: 1. hospodářské záležitosti, prověření uzavřených smluv, nájmů apod. 2. církevně-právní otázky spočívající v řešení platnosti slibů členů řádu, voleb, ustanovení a revize konstitucí řádu. 3. šetření o kněžském a řeholním životě 4. personální otázky členů řádu. První dva okruhy jsou již uzavřeny, dva zbývající se dokončují.

 

Současný chod řádu a jeho hospodaření je pod neustálou kontrolou dvou nezávislých právních kanceláří. Dosavadní šetření ukázalo, že podezření z majetkových nesrovnalostí nejsou opodstatněná. Proběhly audity účetnictví i audity vedení společnosti, byl vypracován rozbor uzavírání smluv, prodejů a pronájmů po stránce občansko právní i církevní. 

 

Zásluhu o spolupráci při těchto šetřeních má současný velmistr Mgr Šedivý. Řád v současnosti vytváří takové znění svých konstitucí, které by reflektovaly církevní normy i normy konfesního práva vycházející z aktuálního právního řádu ČR.

 

Na základě shora uvedených skutečností, myslím, jasně vyplývá, že se dlouhodobě činností tohoto řádu zabývám, pomocí odborníků zkoumám jeho stav a podávám zprávy kongregaci pro řeholníky. Rozhodně odmítám nařčení, že i když vím o určitých problémech, nekonám v tomto směru patřičné kroky. I každý laik ví, že kontrola účetnictví či hloubkový audit se nedá uskutečnit za několik dní. Tyto audity dokázaly napravit některé nesrovnalosti z minulých let. Jakmile budou uzavřeny další dvě části vizitační zprávy, bude odeslána do Říma, kde na kongregaci pro řeholníky rozhodnou o dalším postupu.


 Domnívám se, že některá tvrzení uvedená jako podezření na stránkách Parlamentních listů vycházejí z jiných důvodů, než ze starosti o morálně společenský rozvoj tohoto řádu. Spíše jde o prezentaci osobních neshod a využití tématu v době sílícího tlaku na revizi majetkoprávního vyrovnání mezi státem a církvemi.