Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Slovo k studující mládeži

Slovo studující mládeži

Velký kacléř Katolické teologická fakulty, kardinál Duka se obrací na studenty, aby zvážili možnost, zda při podávání přihlášek na vysoké školy nezvážit i nabídku Katolické teologické fakulty.

14. února 2019
Vyjádření / Dopisy

 


Drazí mladí přátelé v našich českých diecézích,

rozhodujete se kam dál po maturitních zkouškách. Nastal čas podávání přihlášek na vysoké školy. Katolická teologická fakulta UK je v současnosti nejstarší existující teologickou fakultou a také jednou ze zakládajících fakult Univerzity Karlovy v době největšího rozkvětu naší vlasti. Prošla bouřlivým vývojem, ale přežila a probojovala se do 21. století. Otevírá se vám, mladým mužům a ženám, a nabízí studium oborů teologie, aplikované etiky a na Ústavu dějin křesťanského umění. Výsledky její práce jsou viditelné jak v publikační činnosti pedagogů, tak v řadě sborníkových edicí, v pořádání výstav a exkurzí. Vydává také časopis DOXA. Je mnoho studijních oborů na celé řadě univerzit a vysokých škol, Univerzita Karlova je však svým položením a rozsáhlostí univerzitou, která nabízí největší možnosti kombinovaného studia a poznání. Katolická teologická fakulta UK je především místem usilovného a vědeckého hledání smyslu života v pokorném sebepoznání a možnosti žasnout nad krásou makrokosmu i mikrokosmu při odhalování Toho, který je a vložil do nás svůj obraz.

Při Katolické teologické fakultě se nalézá i seminář pro přípravu a studium budoucích kněží pro 21. století. I vás mladé studenty volá Ježíš Kristus: „Pojď za mnou!“ To jsou jeho slova, která si vám dovolím adresovat jménem biskupů české církevní provincie. Na vás závisí budoucnost církve, ale i společnosti. Není to jen potřeba kněží, ale i vzdělaných pracovníků církve v současnosti. Církev potřebuje muže i ženy, kteří se výrazně podílejí a budou ještě více podílet na jejím životě a rozvoji. Přijměte tedy pozvání ke studiu na Katolické teologické fakultě.

Váš Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský, primas český

 

Více informací na www.ktf.cuni.cz