Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Požehnání kapličky sv. Lazara

Požehnání kapličky sv. Lazara

Dne 30. srpna 2015 požehnal kardinál Dominik Duka v Novej Bystrici novou kapličku sv. Lazara z Betánie, první kapličku zasvěcenou tomuto světci na Slovensku.

31. srpna 2015
Arcibiskup v médiích

Dňa 30. augusta 2015 bola v Novej Bystrici slávnostne požehnaná kaplnka sv. Lazára z Betánie, ktorá sa tak stala prvou kaplnkou na Slovensku, zasvätenou tomuto patrónovi. Kaplnka, ktorá vznikla okolo roku 1820, ako prvá kamenná stavba v obci, sa už roky nevyužívala a pre problémy so statikou jej hrozil úplný zánik. Z iniciatívy historika PhDr. Mariána Liščáka, PhD., starostu obce Nová Bystrica, Ing. Jozefa Balačina a člena Slovenskej komendy rádu sv. Lazára Jeruzalemského, Ing. Mareka Sobolu, PhD. vznikol pod záštitou lazariánskeho rádu spoločný projekt s obcou Nová Bystrica s cieľom obnoviť kaplnku. Projekt následne získal podporu miestneho správcu farnosti, Mgr. Stanislava Capiaka a diecézneho biskupa, Mons. Tomáša Galisa. Keďže kaplnku, prezývanú pôvodne u Andrisov, podľa lokality kde bola postavená, nebolo možné obnoviť na pôvodnom mieste bol celý objekt šetrne rozobratý a replika stavby bola znovu vystavaná na budúcom námestí obce.

 

Keďže obnova kaplnky bola partnerským projektom obce a Slovenskej komendy Českého veľkopriorstva Vojenského a špitálskeho rádu sv. Lazára Jeruzalemského zúčastnili sa nedeľného slávnostného požehnania viacerí vzácni hostia z domova i zo zahraničia. Hlavným celebrantom svätej omše konanej pri tejto príležitosti v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici bol pražský arcibiskup a český prímas kardinál Dominik Duka OP, generálny kaplán rádu sv. Lazára, ktorý za účasti žilinského diecézneho biskupa, Tomáša Galisa, požehnal kaplnku sv. Lazára z Betánie. Slávnosti sa ďalej zúčastnil 50. veľmajster rádu sv. Lazára, gróf Ján Dobrzenský z Dobrzenicz, ktorý je zároveň českým veľkopriorom uvedeného rádu, knieža Karel Schwarzenberg, exminister zahraničných vecí ČR a poslanec českého parlamentu či Ladislav Snopko, exminister kultúry ČSFR. Prítomní boli aj viacerí zástupcovia rehoľných rádov kapucínov a dominikánov, ako aj členovia duchovných a rytierskych rádov pôsobiacich na Slovensku (Maltézsky rád, Nemecký rád, pápežský rád sv. Silvestra).      

 

Samotnej slávnosti požehnania kaplnky predchádzali dva dni duchovnej obnovy pre miestnych farníkov a členov rádu, ktorú viedol br. Jakubrafael Patay, kapucín zo Žiliny a kaplán Slovenskej komendy rádu sv. Lazára pod záštitou miestneho správcu farnosti, Stanislava Capiaka.

 

Hlavný celebrant nedeľnej slávnosti, kardinál Duka, vo svojej homílii upriamil pozornosť predovšetkým na príbeh a posolstvo sv. Lazára, ktorého Ježiš nazýva svojim osobným priateľom a bratom. Na  tomto priateľskom a bratskom vzťahu je tiež postavená celá cirkev. O živote sv. Lazára podľa Duku vieme málo. Spolu so sestrami utiekol do Marseille v južnom Francúzsku, kde sa stal biskupom a kde už od svojho príchodu šíril spolu s nimi odkaz Ježiša Krista. Za najhorlivejšiu v kázaní evanjelia z tejto misie označil Duka práve Máriu Magdalénu, ktorá už vo Svätej zemi osobne svedčila o tom, že Kristus vstal z mŕtvych a že ho videla. Lazára nazval zvláštnym mužom, ktorý sa síce nepresadzuje hrdinskými skutkami, no napriek tomu získal od Pána veľký dar a stal sa jeho pravým priateľom. Na otázku aký zmysel má samotná kaplnka pre nás Duka povedal, že je to predovšetkým verejná výpoveď o pravom priateľstve. Keď v súčasnej dobe hovoríme o láske, hovoríme o nej najmä z pohľadu sexuality, ale láska bez priateľstva neexistuje, preto pri manželskom sľube verejne deklarujeme priateľstvo a vernosť. Celé dejiny cirkvi sú dejinami priateľstva a lásky, ale podľa Duku ešte nemáme nič vyhrané.  O víťazstve môžeme hovoriť až vtedy, keď nás Pán vzkriesi obdobným spôsobom, ako vzkriesil Lazára z mŕtvych. Aj preto je kríž na erbe rádu sv. Lazára Jeruzalemského zelený, lebo zelená je farbou nádeje a očakávaného vykúpenia. Duka tiež poukázal na to, že v našom kultúrnom prostredí nazeráme na Lazára len vo význame choroby a bezmocnosti a že azda ide aj o akési nastavené zrkadlo nášmu súčasnému kresťanstvu, ktoré čelí mnohým krízam. Lazár však podľa neho nie je symbolom bezmocnosti, ale výrazom súrodeneckej lásky, priateľstva a rodinného puta, o čom svedčí aj to, ako Mária a Marta lipnú na svojom bratovi. Spomienka na sv. Lazára je preto výzva, aby sme dokázali, že vieme čo je skutočné priateľstvo a láska.

 

Po svätej omši sa celebranti, čestní hostia, zástupcovia prítomných rádov, obce, hasiči a spevokol odobrali v procesii ku kaplnke, kde slávnosť požehnania moderoval veliteľ Slovenskej komendy rádu sv. Lazára, Mgr. Radovan Ocsovay. V úvode slávnostnej posviacky vystúpili so svojimi príhovormi starosta obce, Jozef Balačin a manažér projektu obnovy za rád sv. Lazára, Marek Sobola, s príhovormi o stručnej histórii kaplnky a použitých tradičných pracovných postupoch pri jej obnove. Kardinál Dominik Duka následne požehnal kaplnku a spolu s žilinským biskupom Tomášom Galisom a veľmajstrom rádu sv. Lazára grófom Jánom Dobrzenským z Dobrzenicz symbolicky zasadili lipu, ktorá má byť obrazom Kristovej lásky a priateľstva ku všetkým, ktorí ho podobne ako Lazár nasledujú úprimným srdcom. V závere slávnostnej posviacky starosta obce poďakoval prítomným hosťom, ako aj všetkým sponzorom a dobrodincom, ktorí podporili obnovu kaplnky. Ich mená sú uvedené na pamätnej tabuli upevnenej na kaplnke a verejne boli prečítané pred slávnostným zhromaždením. Slovenská komenda rádu sv. Lazára pri tejto príležitosti vydala pamätnú medailu, ktorú dostali všetci darcovia a prítomní čestní hostia.

 

Slávnosť pokračovala na agapé v kultúrnom dome, kde kardinál Duka, biskup Galis, veľmajster rádu sv. Lazára gróf Dobrzenský z Dobrzenicz a starosta obce Balačin podpísali a opatrili svojou pečaťou fundačnú listinu, ako aj filatelistické korešpondenčné lístky s prítlačou a pečiatkou, ktoré výhradne k tejto príležitosti vydala Slovenská pošta. Prítomní hostia tiež dostali sväté obrázky a brožúrku o histórii a obnove Kaplnky sv. Lazára z Betánie a o Svätolazárskom ráde, ktoré vo vlastnom náklade v počte tisíc kusov vydala Slovenská komenda rádu sv. Lazára.     

  

Kaplnka sv. Lazára z Betánie bude slúžiť Novobystričanom, návštevníkom obce ako aj členom rádu sv. Lazára ku konaniu pobožností či ako miesto odpočinku a rozjímania v rámci integrálnej súčasti nového námestia. Okrem novej sochy biskupa Lazára z Betánie sa v nej nachádza aj pôvodná baroková socha Panny Márie z kaplnky postavenej ešte v roku 1820, ktorá prešla odborným reštaurovaním. Podľa tradície sa k nej konali procesie na sviatok Panny Márie Karmelskej, ktorá je popri sv. Lazárovi druhým najvýznamnejším patrónom lazariánov.

 

Radovan Ocsovay, KLJ, veliteľ Slovenskej komendy OSLJ