Dominik kardinál Duka OP 
emeritní arcibiskup pražský

Stanovisko k dění v Radě České televize

Stanovisko k dění v Radě České televize

V reakci na dění v České televize a navazujícího vyjádření Stálé rady ČBK ze dne 24. listopadu 2020, zveřejňuje kardinál Duka své osobní stanovisko.

25. listopadu 2020
Vyjádření / Dopisy

 

V poslední době se řada osob vyjadřuje k dění v Radě České televize. Tato vyjádření, ať již pozitivní či negativní, se týkají i Dr. Lipovské.

Rada České televize je volena podle zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi. Radu ČT volí a odvolává Poslanecká sněmovna na návrhy kohokoliv. Zákon přepokládá různorodou pestrost a potenciální konfliktnost Rady ČT. Jde o pluralitu názorů na pohled dění kolem nás.

Navržení kandidáti presentují svoje kompetence a znalosti před komisí poslanců (Volební výbor), na kterou nemá Česká biskupská konference, ani já, vliv. Tento užší výběr je předložen sněmovně k tajnému hlasování, které umožňuje poslancům, aby hlasovali nezávisle na stranickém rozhodování. Je odpovědností poslanců, koho chtějí mít v Radě ČT.

Pokud jde o Ing. Lipovskou, Ph.D., byla navržena z důvodu znalosti jejího rodinného a odborného zázemí, když mi byla osobně známa. Je známa, jako praktikující katolička a ekonomka, která má integrální svědomí.

Tím, že postoupila do užšího výběru kandidátů do Rady ČT, lze presentovat jako fakt, že volební komise byla přesvědčena o vhodnosti této kandidátky. Ke zvolení bylo nutných 97 poslaneckých hlasů. Paní Lipovská obdržela 114 hlasů, nejvíce ze všech kandidátů. Z výše uvedeného je zřejmé, že paní Dr. Lipovská Poslaneckou sněmovnu parlamentu ČR zaujala nejvíce.

Sám osobně nemám žádné nástroje, abych paní Dr. Lipovskou jakkoliv vedl či ovlivňoval. Radní ČT mají být nezávislí, a to respektuji. Podotýkám však, že k demokratickému státu patří slušnost a respekt k odlišným názorům. Pokud se politici či jiné osoby vyjadřují ke komukoliv s despektem či neúctou k jeho názoru, pak popírají demokracii, která respektuje pluralitu. Tím se sami diskvalifikují.

Dominik Duka

Související:

Vyjádření Stálé rady ČBK k situaci kolem Rady České televize